Összes bejegyzés havi bontásban:

Szederkény, Pécsi út 34. (hrsz.: 29.) szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése

HIRDETMÉNY
 
Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati úton (liciteljárás alkalmazásával) eladásra meghirdeti:
  • a 7751 Szederkény, Pécsi út 34. szám (29. hrsz.) alatti, gazdasági épület, udvar megnevezésű, 8501 m2 területű ingatlant. 
Az ingatlan tulajdonosa Szederkény Község Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadban. 

Az ingatlan tehermentes.

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban tekinthető meg.
Az eladó elérhetőségei: (69) 354-154 ; hivatal@szederkeny.hu
 
Az induló vételi ár: bruttó 66.000.000.-Ft.
 
A pályázat benyújtása: A pályázatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az alábbi címre kérjük eljuttatni: Szederkény Község Önkormányzata 7751 Szederkény, Kossuth u. 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pécsi út 34. ingatlan pályázata”.
 
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát különösen:
  • a részletes pályázati kiírásban foglalt feltételek megismeréséről,
  • a vételár összegéről, a fizetési feltételek vállalásáról. 
A pályázatot 1 példányban kell benyújtani, minden oldalon eredeti aláírással ellátva.
 
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. március 18. 16.00 óra
 
A pályázat elbírálása: A pályázatokat több jelentkező esetén liciteljárás lefolytatásával az Önkormányzat Képviselő-testülete által kijelölt háromtagú bizottság bírálja el, legkésőbb 2019. március 31-ig.
 
Licitálás szabályai: Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként 6.600.000.-Ft-ot köteles a pályázó az eladónak a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 50100026-12000313 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül. Teljesítésként csak pénzfizetést fogadunk el.
 
Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen (aláírási címpéldány bemutatásával) vagy meghatalmazottja közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, 10 napnál nem régebbi cégkivonat bemutatása mellett járhat el.
 
Egyéb információk: A meghirdetett pályázatot elnyerő pályázó vételi ajánlatát - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (IV.16.) számú helyi önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően – eladó megküldi a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására jogosult Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. Amennyiben a jogosult elővásárlási jogával az erre biztosított jogszabályi határidőn belül nem él, eladó a nyertes pályázóval adásvételi szerződést köt, legkésőbb 2019. május 31-ig.
 
A nyertes pályázót az eredmény kihirdetését követő 10 napig szerződéskötési kötelezettség terheli.
 
Az eladó a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.
 
További információ: Hergenrőder János polgármester (69) 354-154 ; hivatal@szederkeny.hu

 
                                              Hergenrőder János s.k.                                 dr. Szlávecz Tamás s.k.
                                                      polgármester                                                       jegyző